Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

1.) Údaje dodavatele služeb:
Adresa:
HUNGUEST Hotels, uzavřená akciová společnost (dále jen: a.s.),
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C
Poštovní adresa:
1511 Budapest, Pf. 30.
Telefon: (06-1) 481-9100
Fax: (06-1) 481-9101, 481-9102
E-mail: marketing@hunguesthotels.hu
Internet:
mezinárodní stránky: http://www.hunguesthotels.hu
stránky v češtině: https://www.hunguesthotels.cz (stránky z pověření HUNGUEST Hotels a.s. provozuje KatkaFodor Bt., přes které stránky si lze vyžádat nabídku a objednat pobyt česky)
Na fotce Západní nádraží v Budapešti podle plánu Eifela (Nyugati Pályaudvar - Budapest).

2.) Způsob a podmínky použití služeb:

a.) objednávka služeb:
Objednávku je třeba v každém případě zaslat příslušnému hotelu písemně (telefax, telex, e-mail, atd.). Jednotlivé hotely jsou dosažitelné v publikacích HUNGUEST Hotels u.a.s., ve vlastních prospektech hotelů nebo na webové stránce www.hunguesthotels.hu. Objednávka musí obsahovat jméno a adresu hosta, přesnou dobu příjezdu a odjezdu, typ pokoje a přesné vyznačení služeb (stravování, program, doprava). Pokud se v daném hotelu nacházejí různé typy pokojů nebo existuje více budov, musí být v objednávce jednoznačně uvedeno, v které budově se chce host ubytovat a jaký typ a kategorii pokoje si chce objednat. Objednávka stravování může být uskutečněna současně s objednávkou ubytování, ale nejpozději 24 hodiny před datem plnění. V každém případě a v každém hotelu jsou objednávky hotelových pokojů spojeny se snídaní. Každou objednávku hotel potvrdí písemně (telefax, e-mail).

b.) platnost nabídek:
V nabídkách HUNGUEST Hotels a.s. mají hosté k dispozici – s výjimkou denní ceny pokojů – jen omezený počet kapacity pokojů.

c.) zrušení objednaných služeb:
Host se zavazuje, že před zahájením používání objednaných služeb písemně vyrozumí dotyčný hotel o jejich případném zrušení, variaci nebo jakékoli jiné změně. U individuálních služeb existuje možnost jejich zrušení bez placení penále jen v případě, že tato skutečnost – pokud neustanovuje s hostem uzavřená individuální dohoda jinak - byla ohlášena tři dny před jeho příjezdem. Pokud se host nedostaví, nebo objednávku neodřekne do patřičného termínu, rovná se míra penále denní ceně pokoje. V případě skupinové objednávky služeb jsou podmínky jejich storna zakotveny při individuálním uzavírání obchodu.

d.) příjezd do hotelu a odjezd:
Pokoj v hotelu je možno obsadit v den příjezdu od 14:00 hodin a v den odjezdu je třeba pokoj opustit do 10:00 (12:00) hodin.

3.) Platební podmínky:
Objednané služby mohou být placeny převodem, nebo na místě v hotovosti či úvěrovou kartou. V případě převodu je host povinen protihodnotu objednaných služeb ještě před příjezdem poukázat na účet příslušného hotelu.

4.) Naše ceny:
Ceny vydané společností HUNGUEST Hotels u.a.s. v každém případě zahrnují DPH, platnou v době tisku a stanovenou zákonem, nezahrnují však daň z cestovního ruchu, kterou je třeba zaplatit v místě poskytovaných služeb, s výjimkou cenových nabídek, u kterých HUNGUEST Hotels a.s. zvláště vyznačí: "v uvedených cenách je zahrnuta také daň z cestovního ruchu". Ceny dále nezahrnují dopravu za příjezd a odjezd, ani poplatek za průvodce. Ceny – na základě § 7 nařízení Ministerstva hospodářství č. 7/2001 (29.III.) – jsou uvedeny v místě poskytování služeb způsobem, který je v souladu s právními předpisy. Host může obdržet informace o ceně služeb ještě před jejich použitím také v recepci hotelu.
HUNGUEST Hotels u.a.s. si vyhrazuje právo na změnu cen.
Hotelové služby jsou účtovány v jednotlivých časových intervalech. Za jeden časový interval se pokládá doba mezi zahájením a ukončením plnění hotelové služby. Na základě příslušných platných právních předpisů je podle zákona DPH termínem realizace den odjezdu hosta.

5.) Individuální služby:

a.) slevy pro děti:
Slevy platí výhradně pro děti cestující s rodiči, na studentské skupiny se slevy nevztahují.

b.) stravování s plnou penzí: Stravování je zajištěno od večeře v den příjezdu – u jednotlivých hotelů rozdílným způsobem – po snídani nebo oběd v den odjezdu, podle předběžné dohody s hotelem, resp. podle hotelem publikované nabídky.

c.) programy:
O nabídkách programů a jejich aktuálních cenách poskytne informace hotel při rezervaci ubytování, resp. během tamějšího pobytu hosta. Jednotlivé programy HUNGUEST Hotels u.a.s. se uskuteční jen v případě stanoveného minimálního počtu účastníků. Host si musí dohodnout programy s hotelem v souladu s dobou rezervovaného pobytu. Programy jsou uvedeny v publikacích jednotlivých hotelů, resp. na webových stránkách.

d.) poskytování léčebných služeb:
Za léčebné služby poskytované v hotelech HUNGUEST Hotels a.s. nutno zaplatit poplatek odpovídající platným právním předpisům.

6.) Reklamace:
Případné stížnosti, které by se vyskytly během plnění hotelových služeb, může host do doby svého odjezdu písemně podat v recepci hotelu.
Hotel je povinen stížnosti do tří dnů prošetřit, resp. na ně účinně reagovat.

7.) Odškodnění:
Hotel odpovídá za jím způsobené škody podle příslušných právních předpisů. Pokud host opomene učinit stížnost na místě, později není k odškodnění oprávněn.

8.) Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost 1. února 2006 a vztahují se na služby použité po tomto datu.

Poslední aktualizace: 21.5.2012